Lietošanas noteikumi

Šie noteikumi (turpmāk — noteikumi) attiecas uz vietnes www.araratbrandy.com (turpmāk — vietne) lietotājiem, apmeklētājiem un visiem, kam ir piekļuve vietnei.

Izmantojot vai apskatot šo vietni, jūs piekrītat šiem noteikumiem, kā arī personas datu aizsardzības un sīkdatņu lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem nosacījumiem, lūdzam neizmantot šo vietni. Jūs uzņematies pilnu atbildību par piekļuvi vietnei un tās izmantošanu. Lai izmantotu šo vietni, jums ir jābūt vismaz 18 gadu vecam. Ja neesat vēl sasniedzis 18 gadu vecumu, neatveriet šo vietni.

1. Vecuma prasības šīs vietnes lietotājiem

Lai apskatītu šajā vietnē publicēto informāciju, jums ir jābūt vismaz 18 gadu vecam. Ja neesat sasniedzis 18 gadu vecumu, aizveriet šo vietni. Ja esat 18 gadu vecs, lietojiet mūsu ražojumus atbildīgi.

Dažās valstīs šāda veida tīmekļa vietņu apskatīšana ir pretlikumīga, jo tiesiskais regulējums aizliedz alkoholisko dzērienu tirdzniecību un/vai reklamēšanu. Ja esat atvēris mūsu tīmekļa vietni no šādas valsts, lūdzu, nekavējoties aizveriet šo vietni. Ja nepārzināt savas valsts piemēroto tiesisko regulējumu, iesakām aizvērt šo vietni un vispirms iepazīties ar savām tiesībām.

2. Lietotāja atbildība

Jūs apliecināt un piekrītat, ka esat sasniedzis normatīvajos aktos noteikto vecumu, no kura ir atļauts lietot un/vai iegādāties alkoholu saskaņā ar jūsu mītnes valsts tiesisko regulējumu.

Lietojot šo vietni, jūs nedrīkstat tajā augšupielādēt, ierakstīt, pārsūtīt, izplatīt vai citādi publicēt tādus materiālus, kas: a) ir pretlikumīgi, draudīgi, netikumīgi, aizskaroši, apmelojoši, zaimojoši, nepatiesi, krāpnieciski, ietver necenzētu valodu, dzimumakta aprakstu vai attēlu, kā arī norādes uz to (tostarp, bet ne tikai citai personai vai personu grupai adresētas rupjas vai draudīgas seksuālas piezīmes), pārkāpj citas personas privātumu vai veicina naidu; b) kavē vai traucē citām personām lietot šo vietni; c) iesaista vai veicina tādas darbības, kas ir krimināltiesību vai civiltiesību pārkāpums, d) ietver vīrusus vai citus kaitīgus elementus, jebkāda veida reklāmu, kā arī nepatiesas vai maldinošas norādes par faktu izcelsmi vai to apstiprinājumu. Jūs apliecināt un piekrītat, ka: a) neizliksities par citu fizisku vai juridisku personu, kā arī neatļauti nepārstāvēsit citu fizisku vai juridisku personu; b) neaugšupielādēsit, nepublicēsit, nepārsūtīsit, nekopēsit, neizplatīsit vai citādi neizmantosit šajā vietnē iegūto informāciju vai citus materiālus komerciāliem nolūkiem (izņemot, ja to atļāvis attiecīgās informācijas vai citu materiālu sniedzējs); c) nemēģināsit nesankcionēti piekļūt citām datorsistēmām, izmantojot šo vietni.

Šo vietni ir aizliegts izmantot citam, nevis tās paredzētajam mērķim, nedrīkst apzināti ieviest vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citus ļaunprātīgus vai tehnoloģiski kaitīgus materiālus. Aizliegts mēģināt nesankcionēti piekļūt vietnei, serverim, kurā tiek glabāta mūsu vietne, vai jebkuram citam ar mūsu vietni savienotam serverim, datoram vai datubāzei. Aizliegts pakļaut vietni pakalpojuma atteikuma vai izkliedētajiem pakalpojuma atteikuma uzbrukumiem. SAS „Yerevan Brandy Company” nav atbildīga par zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījis pakalpojuma atteikuma vai izkliedētais pakalpojuma atteikuma uzbrukums, vīrusi vai citi tehnoloģiski kaitīgi materiāli, kas var inficēt jūsu datoriekārtas, datorprogrammas, datus vai citus piederošos materiālus tāpēc, ka izmantojat šo vietni vai lejupielādējat jebkādus šajā vai jebkurā ar to saistītā vietnē publicētos materiālus.

3. Lietošanas ierobežojumi

Tiek nodrošināta pagaidu piekļuve šai vietnei, un mēs paturam tiesības bez brīdinājuma slēgt vai mainīt šo vietni. Mēs neesam atbildīgi, ja kāda iemesla dēļ vietne uz laiku nav pieejama. Bez SAS „Yerevan Brandy Company” iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegts modificēt, kopēt, pavairot, izplatīt, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt vai pārsūtīt jebkādus materiālus no šīs vietnes. SAS „Yerevan Brandy Company” pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības uz vietni un visiem tajā publicētajiem materiāliem. Visas tiesības paturētas. Šīs vietnes izmantošana vai piekļūšana tai nepiešķir jums nekādas tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības. Visas tiesības, pilnvaras un ienākumi saistībā ar šo vietni ir SAS „Yerevan Brandy Company” īpašums. Šajā vietnē materiāli tiek publicēti tikai likumīgos nolūkos.

4. Atbildības ierobežošana

Ar šo paziņojumu SAS „Yerevan Brandy Company” tiesību aktos noteiktajā apjomā atsakās no jebkādas atbildības par zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai par tiešiem, netiešiem vai izrietošiem bojājumiem vai zaudējumiem, negūto peļņu, negūtajiem ieņēmumiem, uzņēmuma nemateriālās vērtības zudumu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, informācijas vai datu nozaudēšanu, kā arī sodiem neatkarīgi no tā, vai SAS „Yerevan Brandy Company” bija informēta par šādu zaudējumu vai bojājumu iespējamību), jebkāda veida kaitējumu vai bojājumiem nelikumīgu darbību, līgumpārkāpuma vai citu iemeslu dēļ, kas izriet no vietnes lietošanas, piekļuves tai vai nespējas izmantot vietni vai tajā vai saistītajās tīmekļa vietnēs publicētos materiālus, vai arī ko izraisījusi vietnes nedarbošanās, darbības kļūme, pārtraukums, defekts vai kavēšanās datorvīrusa vai sakaru pārtraukuma dēļ. Šajā vietnē publicētie materiāli var būt neprecīzi vai ar pārrakstīšanās kļūdām. Vietnē ir publicēti nepārveidoti materiāli bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām. Tiesību aktos noteiktajā apjomā SAS „Yerevan Brandy Company” neuzņemas nekādu atbildību par nevērību un nesniedz nekādus tiešus vai netiešus solījumus vai garantijas (gan attiecībā uz tiesībām, tiesu praksi, standarta tirdzniecības praksi, gan citos gadījumos), tostarp, bet ne tikai par preču pārdošanas iespējām, piemērotību noteiktam mērķim vai tiesību neaizskaršanu. SAS „Yerevan Brandy Company” negarantē un neapsola, ka vietne darbosies bez pārtraukumiem vai bez kļūdām, ka saturs būs pareizs un ticams, ka vietnē vai serverī nebūs vīrusu vai citu kaitīgu elementu. SAS „Yerevan Brandy Company” neuzņemas atbildību par vietnē ievietotās informācijas lietošanu vai tās precizitāti, ticamību vai citām īpašībām. Jūsu, nevis SAS „Yerevan Brandy Company” pienākums ir segt visas nepieciešamās uzturēšanas, labošanas vai regulēšanas izmaksas.

5. Intelektuālā īpašuma aizsardzība

5. 1. Šīs vietnes un tās satura intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība

Viss vietnes saturs, tās arhitektūra, izskats, grafiskie standarti un viss to saturs, kā arī visi vietnē publicētie materiāli (teksti, diagrammas, grafika, logotipi, zīmējumi, fotogrāfijas u. c.) (turpmāk —aizsargātie elementi) ir aizsargāti ar intelektuālā īpašuma tiesībām, tostarp autortiesībām, kas pieder vienīgi SAS „Yerevan Brandy Company”.

Cita starpā ir aizliegts:

  • nedz daļēji, nedz pilnā apjomā jebkādā veidā pavairot, kopēt, modificēt, veidot atvasinājumus, izveidot, pārbūvēt, izplatīt, pārsūtīt, demonstrēt, publiski izrādīt, publicēt, pārdot, piedēvēt sev vai kādam citam, izdot apakšlicenci, nodot trešu personu rīcībā un pārdot aizsargātos elementus;
  • pilnīgi vai daļēji modificēt vai mainīt aizsargātos elementus, lai, piemēram, iegūtu nesankcionētu piekļuvi vietnei vai pieslēgtos tai, izmantojot citus līdzekļus nekā šim nolūkam SAS „Yerevan Brandy Company” vietnē sniegtos saskarnes savienojumus.

5. 2. Preču zīmju aizsardzība

Visas šajā vietnē izmantotās preču zīmes un saistītie logotipi, veidnes, etiķetes, pudeļu noformējums un cits intelektuālais īpašums, kas attiecas uz www.araratbrandy.com, pieder SAS „Yerevan Brandy Company”. SAS „Yerevan Brandy Company” preču zīmes nedrīkst izmantot sakarā ar precēm vai pakalpojumiem, kas nav ar tām saistītas, kā arī tādos veidos, kas var radīt pārpratumus vai noniecināt un nomelnot SAS „Yerevan Brandy Company”. Visas citas preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem, kas var būt vai var nebūt pakļauti SAS „Yerevan Brandy Company”, saistīti ar to vai tās finansēti.

6. Saites

Jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par tīmekļa vietnēs, ko jūs apmeklējat, noklikšķinot uz vietnē ievietotajām saitēm (turpmāk — saistītās vietnes), sniegtās informācijas precizitāti vai pieejamību. Saites uz saistītajām saitēm nav uzskatāmas par SAS „Yerevan Brandy Company” atbalstu šīm vietnēm vai saistību ar tām, to saturu, precēm, reklāmām vai citiem tajās ievietotajiem materiāliem. SAS „Yerevan Brandy Company” nav šādu saistīto vietņu autore vai redaktore, kā arī neveic to uzraudzību. Jūs atzīstat un piekrītat, ka SAS „Yerevan Brandy Company” neuzņemas nedz tiešu, nedz netiešu atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījis, šķietami izraisījis vai kas izriet no šādās saistītajās vietnēs pieejamā satura, precēm vai pakalpojumiem.

7. Piemērojamais tiesiskais regulējums un jurisdikcija

«Uz šiem noteikumiem attiecas Armēnijas tiesiskais regulējums, neņemot vērā tiesību kolīziju normas. Ja vien nav noteikts citādi, visi šajā vietnē ietvertie materiāli ir paredzēti tikai informācijas sniegšanai par www.araratbrandy.com. SAS „Yerevan Brandy Company”, kas pārvalda šo tīmekļa vietni no Armēnijas, negarantē, ka šie materiāli ir piemēroti vai pieejami lietošanai citās valstīs.

Jebkāda šo noteikumu interpretācija, ar tiem saistīts strīds vai prasība ir izskatāma vienīgi Erevānas tiesās neatkarīgi no lietā iesaistīto pušu skaita un trešu pušu iesaistes, tostarp steidzama, tiesiskās aizsardzības vai saīsinātā tiesvedība.

8. Informācija par jums un jūsu apmeklējumu vietnē

SAS „Yerevan Brandy Company” apstrādā jūsu informāciju saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku.

Пожалуйста, поверните устройство
для продолжения просмотра сайта

Sekojiet līdzi ARARAT ziņām un notikumiem

Lai saņemtu ARARAT apkārtrakstus, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu:

Jūsu kontaktinformācija:

Dzimšanas datums*:

Ievadiet attēlā redzamo kodu:

* Your information may be used by Yerevan Brandy Company CJSC and made available through us to any other entities of the Pernod Ricard Group to provide you with news and promotional information about ARARAT. At any time, you can exercise your right of access, rectification, erasure, restriction, portability, objection or withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on your consent before withdrawal by contacting us at info_ybc@pernod-ricard.com. You also have a right to lodge a complaint with the Supervisory Authority.
For more information, please consult our Online Privacy Policy.

Paldies, ka interesējaties par ARARAT.

Uzdot jautājumu

Ja vēlaties uzdot jautājumu, sniegt atsauksmi vai ziņot par problēmu, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu.:

Jūsu kontaktinformācija:

Dzimšanas datums*:

Lūdzu, izvēlieties no šī saraksta ar ARARAT saistītā jautājuma tematu.*

  • dzēriena kvalitāte
  • kur nopirkt
  • īstums
  • ražotājs
  • sadarbība
  • apmeklējums/ekskursija
  • cits

Ja vēlaties apmeklēt Yerevan Brandy Company un ARARAT muzeju, lūdzu, aizpildiet veidlapu «Apmeklēt mūs».

Ievadiet attēlā redzamo kodu:

* Your information may be used by Yerevan Brandy Company CJSC and made available through us to any other entities of the Pernod Ricard Group to provide you with news and promotional information about ARARAT. At any time, you can exercise your right of access, rectification, erasure, restriction, portability, objection or withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on your consent before withdrawal by contacting us at info_ybc@pernod-ricard.com. You also have a right to lodge a complaint with the Supervisory Authority.
For more information, please consult our Online Privacy Policy.

Jūsu jautājums ir nosūtīts. Paldies, ka interesējaties par ARARAT.

PALDIES PAR PIETEIKUMU

Jūsu kontaktinformācija:

Jūsu atrašanās vieta:

Dzimšanas datums*:

INFORMĀCIJA PAR EKSKURSIJĀM

Izvēlieties apmeklējuma datumu:*

Izvēlieties ekskursijas valodu:

Ievadiet attēlā redzamo kodu:

Booking beforehand is necessary.

* Your information may be used by Yerevan Brandy Company CJSC and made available through us to any other entities of the Pernod Ricard Group to provide you with news and promotional information about ARARAT. At any time, you can exercise your right of access, rectification, erasure, restriction, portability, objection or withdraw your consent at any time without affecting the lawfulness of processing based on your consent before withdrawal by contacting us at info_ybc@pernod-ricard.com. You also have a right to lodge a complaint with the Supervisory Authority.
For more information, please consult our Online Privacy Policy.

Mēs drīzumā sazināsimies ar jums, lai apstiprinātu ARARAT ekskursijas/degustācijas datumu un laiku.

Lai pēc iespējas vairāk ļaužu redz jūsu miera vēsti! Atrodiet uz sienas vietu ar savu uzrakstu un dalieties tajā ar draugiem, izmantojot sociālos tīklus.